Sinds 6 September 2019 zijn wij door de fiscus aangemerkt als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling (voorheen Artikel 24 Successiewet). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.

Naam van de instelling:
Stichting Avila Foundation

Fiscus:
RSIN (fiscaal nummer) 75769123 

Postadres:

Nassaulaan 2

2011 PC  Haarlem

[email protected]

Doelstelling:

De Avila Foundation verdeelt de doelen in PeoplePlanet en Wildlife doelen om zo gericht projecten te kunnen steunen die bijdragen aan de levensomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde gemeenschappen en projecten te steunen die bijdragen aan natuurbehoud en natuurbescherming.

People:

Ondersteuning en verbetering van de leef- en leeromstandigheden van sociaal en economisch kansarme kinderen, vrouwen en lokale gemeenschappen;

Het beschikbaar stellen van een microkrediet voor ondersteuning en begeleiding, training en permanente technische en professionele ontwikkeling van vrouwen, veelal tienermoeders en huisvrouwen, om zo hun levenskwaliteit te verbeteren en een duurzame baan te kunnen bieden;

Het bieden van een veilig huis met maaltijden waar liefde en opvoeding gedeeld worden om als basis mee te geven aan ieder kind;

Betrokkenheid creëren in de projecten voor de lokale gemeenschappen die de Avila Foundation steunt;

Bewustzijn creëren bij de reizigers van Avila Reizen van de impact die zij op de lokale gemeenschap kunnen hebben door op een duurzame en verantwoordelijke manier te reizen.

Planet:

Het bevorderen van natuurbehoud en projecten die zich richten op de instandhouding en ontwikkeling van de lokale natuur;

Ondersteuning van educatie aan de lokale bevolking om de natuur om hen heen te beschermen;

Betrokkenheid creëren in de projecten voor natuurbescherming die de Avila Foundation steunt;

Bewustzijn creëren bij de reizigers van Avila Reizen van de impact die zij op de lokale natuur kunnen hebben door op een duurzame en verantwoordelijke manier te reizen.

Wildlife:

Het beschermen van die (bedreigde) diersoorten;

Het verbeteren van dieren in niet geschikte omstandigheden;

Ondersteuning van educatie aan de lokale bevolking om de wildlife om hen heen te beschermen;

Betrokkenheid creëren in de projecten voor dierenbescherming die wij steunen;

Bewustzijn creëren bij de reizigers van Avila Reizen van de impact die zij op de wildlife kunnen hebben door op een duurzame en verantwoordelijke manier te reizen.

Hiermee draagt de Avila Foundation bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties die in 2015 zijn vastgesteld voor de mondiale ontwikkelingsagenda voor 2030. De doelen waarbij Avila Foundation bijdraagt:

Goal 1: No Poverty

Goal 2: Zero Hunger

Goal 4: Quality Education

Goal 5: Gender Equality

Goal 8: Decent Work and Economic Growth

Goal 14: Life Below Water

Goal 15: Life on Land

De stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door: 

Projecten selecteren die voldoen aan de criteria van de stichting;

Fondsenwerving en bijdragen van de reizigers van Avila Reizen;

Adviseren en bemiddelen tussen de projecten en degenen die deze projecten ondersteunen;

Creëren en initiëren van sociale projecten in lokale gemeenschappen.

Beleidsplan samenvatting:

De Avila Foundation focust zich met name op kleinere projecten om in kleine gemeenschappen en grondgebieden grote impact te kunnen hebben. Daarnaast worden ook een aantal bestaande projecten geselecteerd die wereldwijd grote impact hebben op lokale gemeenschappen, natuur of wildlife. De projecten zullen altijd in lijn zijn met de doelen die zijn opgesteld door de Avila Foundation. De ondersteuning kan naast financiële support ook bestaan uit praktisch support zoals materialen, advies, hulp met strategisch plannen en het managen en uitvoeren van taken. 

Bestuur:

Avila Foundation wordt vertegenwoordigd door haar bestuur:

Hilda J.C. van der Wel – Gonzalez: voorzitter 

Tim van der Wel: penningmeester 

Elly SchenkVeenstra – secretaris 

Salarissen:

De Avila Foundation fungeert als een non-profit organisatie en zal op geheel vrijwillige basis worden gerund. Hiervan kan worden afgeweken, mocht er iemand buiten het bestuur worden aangenomen om taken te runnen voor de Avila Foundation. Er wordt rekening gehouden met het vermogen van het fonds en mochten bestuursleden een vergoeding krijgen dan zal dit beperkt worden tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden zoals door de wetgeving bepaald.

Actueel verslag:

Wij houden met grote regelmaat onze Facebookpagina bij met een verslag van onze activiteiten. Afgezien van deze updates, versturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief aan onze donateurs. Daarnaast notuleren wij onze vergaderingen, minimaal twee keer per jaar.

Financieel verslag: